Journal of Economic and Social Researches
Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 
ISSN: 2148-1407      e-ISSN: 2651-3250 


 

Guide for AuthorsAuthor for Guidelines

Information for Authors

1.The Journal of Economic and Social Researches is an international refereed journal published 2 issues per year. Additional numbers can be edited if necessary.

2.Manuscripts submitted for publication in the Journal of Economic and Social Researches should not be published before. Every article written in the field of management and social sciences, translation, interviews and promotional articles are included. Congress proceedings and conference proceedings are accepted provided that they are not published.

3.Articles should be sent to uysadconfrence@gmail.com

4.The written language of the journal is Turkish and English.

5.Abstracts of at least 100 and 200 words should be added to the headings of the articles submitted in the journal and the title and keywords should be added in the languages in which the abstracts are written. For abstracts written in Turkish, English abstracts should be added in addition to the Turkish abstract, and for abstracts written in English, Turkish abstracts should be included.

6.Authors’ names, institution information and e-mail addresses of the authors should be clearly and accurately stated in the articles.

7.The articles submitted by the authors are reviewed by the Editorial Board and, if deemed appropriate in terms of scientific criteria and journal writing rules, author names are removed from the text and sent to the referees. In case the corrections are requested in the referee’s report, the author can only make changes within the framework of the specified corrections. If the referee’s report is negative, it is sent to a third referee for review. Unpublished articles are not returned to the author. The author is informed about the situation.

8.If the articles are accepted for publication, all publication rights belong to the Journal of Economic and Social Researches. Authors are deemed to have transferred their copyrights to the Journal of Economic and Social Researches. The opinions put forward in the articles published in the journal belong to their authors. The author takes legal, economic and ethical responsibilities.

9.At the end of the article, references should be made according to APA style. The bibliography should be arranged alphabetically according to the surnames of the authors, with no spaces from the carriage return.

Article Writing Rules

1.The whole title should be in capital letters, Calibri, 14 pt. Author’s name should be written in lower case and surname in capital letters.


2.The abstract should include Turkish and English abstracts and key words. The abstract should emphasize all important points of the article and should not exceed 150 words.

3.References in the text should be indicated in brackets as name, year of publication and page number. Example: (Daft, 2007: 619).

4.The text should be Calibri and the text should be written in 11 pt, 1 line spacing. Between the words, one letter space should be left after the periods and commas.

5.References should be written at the end of the text in the references section in 11 pt. References should be listed according to the date of publication if an author has more than one publication.

Paper Size: A4 Vertical (Horizontal pages should not be included in the article).

Font: Calibri, 11 points with 1 line spacing. There should be a letter space left after period and comma marks.

Margins: All Edges (Right, left, top, bottom) should be 2.5 cm.

Paragraph margins: First 0 nk than 6 nk.

Paragraph indent: none

References showing: The references used in paper should be specified in the text according to APA styl

Full text paper writing rules

Font: Calibri, 11 points with 1 line spacing. There should be a letter space left after period and comma marks.

Margins: All Edges (Right, left, top, bottom) should be 2.5 cm.

Paragraph margins: First 0 nk than 6 nk.

Paragraph indent: none

References showing: The resources used in paper, should be specified in the text  according to APA style.

Examples of showing in text references according to APA style.

Single author: (Karaoğlu, 2004: 15)

Two author: (Karaoğlu, Yılmazçelik, 2011: 10)

Three authors: (Bradley et al., 2010: 45)

Examples of showing bibliography according to APA style.

Bibliography For The Journal

Kirkman, B. L. & Rosen, B. (1999). Beyond Self-Management: Antecedents and    Consequences of Team Empowerment. Academy of Management Journal, 42, 58-74.

Bibliography for theses:

Yellow, E. (2008). Culture Identity and Politics: Interculturalism in Mardin. (Unpublished    doctoral thesis). Ankara University, Institute of Social Sciences, Ankara.

Bibliography for Books:

Şimşek, M. Ş., Akgemci, T. and Çelik, A. (2001). Behavioral sciences and behaviors of    organizations, Nobel Publishing Distribution, 2nd Edition, Ankara.

Daft, R. L., and Marcic, D. (2016). Understand management. Nelson Training.

Bibliography for Internet Sources:

Internet address, (date of access)


Makale Yazım Kuralları

1. Başlığın tamamı büyük harf, Calibri, 11 punto olmalıdır. Yazar adı  küçük, soyadı büyük harfle yazılmalıdır.

2. Yazının başında Türkçe-İngilizce Özet (Abstract) ve anahtar sözcükler bulunmalıdır. Özet, makalenin bütün önemli noktalarını vurgulamalı ve en fazla 150 sözcük olmalıdır.

3. Metin içinde göndermeler ad, basım yılı ve sayfa numarası olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (Arşlıoğlu, 2007: 619).

4. Yazı karakteri, Calibri, olmalı ve yazılar 11 punto, 1  satır aralığıyla yazılmalıdır. Sözcük aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır. 

5. Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynaklar bölümünde 11 punto ve yazar soyadı sıralamasına göre alfabetik olarak ve küçük yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalıdır.

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir).

Yazı Tipi: Calibri

Üst Kenar Boşluk:  2,5 cm

Alt Kenar Boşluk:  2,5 cm

Sol Kenar Boşluk:  2,5 cm

Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm

Yazı Boyutu: Başlık: 14, metin: 11, özet ve dipnotlar: 9 punto

Paragraf aralığı: Önce 0 nk – Sonra 6 nk

Paragraf girintisi yok

Referanslar metin içinde APA stiline göre gösterilecektir.

Dergiler için:

Kirkman, B.L. & Rosen, B. (1999). Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment. Academy of Management Journal, 42, 58-74.

Anderson, A.K. (2005). Affective Influences on the Attentional Dynamics Supporting Awareness. Journal of Experimental Psychology, 154, 258–281. doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258

Tezler için:

Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.


Kitaplar için:

Şimşek, M.Ş., Akgemci, T. ve Çelik, A. (2001). Davranış bilimlerine giriş ve örgütlerde davranış, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara.

Daft, R.L., & Marcic, D. (2016). Understanding management. Nelson Education.

İnternet kaynakları için:

İnternet adresi, (erişim tarihi)

Bazı örnekler:

Tek yazarlı: (Karaoğlu, 2004: 15)

İki yazarlı: (Karaoğlu ve Çayırlı, 2011: 10)

Üç yazarlı: (Bradley ve diğ., 2010: 45)   İngilizce çalışmalar için (Wolchik et al., 2000: 45).

 Yazarlara Bilgi

1. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (EKOSAD) yılda  2 sayı yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Gerekli görüldüğü takdirde ek sayılar düzenlenebilir.

2. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, daha önce yayımlanmamış olmalıdır. Ekonomi ve sosyal bilimler alanında yazılan her makale, çeviri, söyleşi ve tanıtım yazılarına yer verilir. Kongre bildirileri ve konferans metinleri, yayımlanmamış olma şartıyla kabul edilir.

3. Makaleler, ekosadeditor@gmail.com adresine gönderilmelidir.

4. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

5. Dergiye gönderilen makalelerin başına, en az 100 en çok 200 kelimeden oluşan özetler ve özetlerin yazıldığı dillerde başlık ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Türkçe yazılan makaleler için Türkçe özete ek olarak, İngilizce özet eklenmesi, İngilizce yazılan makaleler için ise, Türkçe özetlerin eklenmesi gerekmektedir.

6. Makalelerde yazar adları, yazarın çalıştığı kurum bilgileri ve elektronik posta adresleri açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.

7. Yazarların gönderdiği makaleler Editör Kurulu tarafından yapılan ön incelemeden sonra, bilimsellik ölçütleri ve dergi yazım kuralları yönünden uygun bulunduğu takdirde yazar adları metinden çıkarılarak hakemlere gönderilir. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, üçüncü bir hakeme incelemesi için gönderilir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara durum hakkında bilgi verilir.

8. Makaleler yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, tüm yayım hakları Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi'ne ait olur. Yazarlar telif haklarını Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi'ne devretmiş sayılır, yazara ayrıca telif ücreti ödenmez. Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarına aittir. Yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumlulukların muhatabı yazardır.

9. Makalenin sonunda, makalede yararlanılan çalışmaların listelendiği kaynakça APA stiline göre yapılmalıdır. Kaynakça, yazarların soy ismine göre alfabetik olarak, satırbaşından boşluk olmayacak şekilde düzenlenmelidir.

10. Mevcut yayının kabul edilmesi durumunda, yazıların tasarımı, dergi sitesinin işletim-idamesi ve hakem ücretleri için 500 TL ücret alınmaktadır. Hakem sürecini geçemeyen makalelerden böyle bir ücret talep edilmez.